Synesgy Pro Koho

Pre koho je Synesgy?

Synesgy je globálna digitálna platforma, ktorá vznikla spojením CRIF, CRIBIS a sieťou strategických partnerov z celého sveta za účelom zhromažďovať a spravovať informácie o udržateľnosti spoločností.

Platforma Synesgy využíva dotazník, ktorý je v súlade s medzinárodnými normami (Agenda OSN do roku 2030, Globálny pakt OSN a taxonómia EÚ) aby korporáciam, SME spoločnostiam, bankám a poisťovniam umožnila posúdiť svoju udržateľnosť a overiť svojich zákazníkov a dodávateľov v oblasti ESG.

Icona PMI Smes

SME spoločnosti

Zamerať sa na udržateľné postupy je v súčasnosti predpokladom pre stabilný a trvalý rozvoj. Vďaka ESG údajom sa jednotlivé spoločnosti posudzujú nielen na základe účtovných výkazov a účtovných informácií, ale aj na základe nefinančných faktorov, ktoré súvisia s firemnými hodnotami, identitou a stratégiami z hľadiska environmentálnej, etickej a sociálnej zodpovednosti.

Synesgy umožňuje SME spoločnostiam uskutočniť sebahodnotenie úrovne udržateľnosti, identifikovať silné stránky, ale aj možnosti na zlepšenie, aby mohli podniknúť potrebné kroky a vydať sa na cestu udržateľnosti s cieľom stať sa konkurencieschopnejšími.

Prostredníctvom štruktúrovaného, ​​štandardizovaného, ​​medzinárodného digitálneho procesu

Icona Aziende

Korporácie

Trh a predpisy vyžadujú monitorovanie a riadenie udržateľnosti všetkých aktérov, ktorí prispievajú k realizácii konečného produktu. Preto je potrebné monitorovať a reportovať o celom dodávateľského reťazca, a teda o všetkých dodávateľov, ktorých činnosti majú vplyv na výrobný proces.

Prostredníctvom hodnotenia úrovne udržateľného podnikania dodávateľov je možné analyzovať, ako si vaši dodávatelia po celom svete stoja v rôznych ukazovateľoch výkonnosti ESG, a vďaka tomu môžete vylepšiť vašu úroveň udržateľného podnikania.

Využitie platformy Synesgy založenej na štandardnej metodike a lokalizácii zberu informácií je tak veľmi efektívne pre globálne dodávateľské reťazce.

Icona Bancheassicurazioni

Banky a poisťovne

Od roku 2022 zaviedol Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) ukazovateľ Green Asset Ratio (pomer zelených aktív, GAR), ktorý meria záväzok bánk k udržateľnej transformácii celkových aktív.

Pre banky aj poisťovne sa ESG analýza stáva kritickou a rozhodujúcou zložkou finančného hodnotenia, ktoré riadia investori, regulačné orgány a korporácie. Preto je nevyhnutné vykonať ESG analýzu vyplnením dotazníka, ktorý finančným inštitúciám umožní spravovať úverové stratégie udržateľnejšie, zodpovednejšie a transparentnejšie.

Synesgy umožňuje overiť a monitorovať spoločnosti nielen z kvantitatívneho aj z kvalitatívneho hľadiska v otázkach týkajúcich sa udržateľnosti, sociálneho záujmu či správy a riadenia spoločnosti.