Synesgy Clenstvi

Členstvo

Cieľom platformy Synesgy je zvýšenie transparentnosti spoločností v oblastiach ich udržateľného podnikania, etického správania a riadenia spoločnosti. Platforma Synesgy je vytvorená na základe principov týchto významných medzinárodných organizácii:

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative je štandardný rámec pre informovanie o spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorý už prijalo viac ako 1000 spoločností. GRI vznikla v roku 1997, aby pomáhala spoločnostiam vykazovať environmentálne, sociálne a ekonomické dopady ich podnikateľskej činnosti.

Synesgy je členom GRI.

Viac informácii nájdete na www.globalreporting.org.

United Nation Global Compact

Global Compact je dobrovoľná iniciatíva vytvorená pod záštitou Organizácie spojených národov (OSN), ktorá má motivovať spoločnosti k prijímaniu udržateľných a sociálne zodpovedných postupov a informovaniu o ich naplňovaní. UN Global Compact je rámec pre spoločnosti založený na desiatich princípoch v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a protikorupčných otázok.

Synesgy je od roku 2022 signatárom UN Global Compact.

Viac informácii nájdete na www.unglobalcompact.org.

Swiss Clean Tech

Obchodné združenie Swiss Clean Tech má približne 500 členov z rôznych odvetví. Členovia združenia sa angažujú v otázkach klimatických podmienok a podpísali chartu. Spoločným prístupom smerujú k tomu, aby Švajčiarsko bolo do roku 2050 neutrálne v emisiách CO2.

Viac informácii nájdete na www.swisscleantech.ch.

ASVIS

Cieľom ASviS (Talianska aliancia pre udržateľný rozvoj) je zvýšiť povedomie o význame udržateľného rozvoja medzi talianskou spoločnosťou, hospodárskymi subjektami a inštitúciami prostredníctvom siete všetkých aktérov, ktorí sa zaviazali k dosiahnutiu jedného alebo viacerých zo 17 cieľov udržateľného rozvoja a 169 cieľov globálnej agendy, ktoré OSN schválila v septembri 2015, s cieľom prispieť k vymedzeniu vhodnej národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Synesgy vstúpila do siete ASviS v júni 2022.

Viac informácii nájdete na asvis.it.